torsdag 2. september 2010

Prosjektbeskrivelse

Søknad ABM – utvikling i forbindelse med leseåret 2010
Sammendrag av prosjektet:
Satsingsområde: unge voksne – motvirke frafall i den videregående skole.
”Lese for å mekke?”


Vi ønsker å gjennomføre et prosjekt som er rettet mot yrkesfaglige studieretninger ved Hamar Katedralskole og Storhamar videregående skole i Hamar. Det er kjent at det er blant disse elevgruppene at frafallet i den videregående skolen er størst. De yrkesfaglige studieretningene er dominert av gutter som vi vet leser mindre enn jentene. Det er et stort behov for å stimulere leselyst og evne hos denne målgruppen. Yrkesfaglige studieretninger fører ut i yrker hvor arbeidstakere tradisjonelt leser lite. Ved å gjøre en innsats for denne gruppen vil de lettere møte utfordringene som det framtidige arbeidslivet vil føre med seg.
Det største frafallet skjer mellom vg2 og lærekontrakt/bedrift som utgjør 3. året på yrkesfaglige studieretninger. Derfor er Vg2 - yrkesfag en god satsningsgruppe.
Hovedmålet er å senke terskelen for at ungdommene velger å gå inn på biblioteket. Etter et innledende opplegg på skolene skal elevene komme gruppevis til biblioteket hvor de er utfordret til å lage en utstilling hvor de presenterer sitt yrke ved hjelp av relevant materiale de har funnet i biblioteket. Det aktuelle yrket blir et overordnet tema for en utstilling hvor målet er å presentere et mangfold av tekster og sjangre. I etterkant blir det invitert foredragsholdere til skolene som skal snakke om viktigheten av å kunne lese akkurat i dette yrket. Det skal være personer som selv utøver yrket og som elevene kan identifisere seg med.

Prosjektbeskrivelse:
Forberedelse på skolen (2 skoletimer)
– Søke fram aktuell litteratur og materiale i forbindelse med en utstilling hvor elevenes framtidige yrke(r) er et overordnet tema. Nå vil elevene bli kjent med Hamar biblioteks hjemmeside og søkeportal. Skolebibliotekarene ved de enkelte skolene vil fungere som veiledere i dette arbeidet. Elevene jobber i grupper hvor de har fått definerte oppgaver å jobbe med. Oppgavene produseres av Hamar bibliotek. For å finne fram til flest mulige typer tekster og medier får gruppene forskjellige oppgaver å arbeide med. En gruppe skal finne relevante tidskrifter, en gruppe skal finne filmer som berører temaet… barnebøker, fagbøker, skjønnlitteratur, lettlest bøker, musikk, lydbøker, tegneserier, lokalhistorisk stoff osv. Skolebibliotekaren vil være en viktig ressurs i å veilede elevene med søking i Hamar bibliotek og Hedmark fylkesbiblioteks database. I forbindelse med denne økten vil det også bli kartlagt hvem som ikke har lånekort slik at de kan bestille dette ved å fylle ut et skjema.
Det er 14 yrkesfagretninger representert på de to skolene. Antallet elever på hver studieretning varierer fra 15-45 personer. Antall elever pr. gruppe: 2-3. I klasser på 15 kan gruppene ha flere oppgaver. Utstillingen bør bestå av ca. 10-15 verk. Antall må tilpasses den enkelte studieretningen.


På biblioteket (4 skoletimer) – Elevene kommer til biblioteket med sine søkeresultater. Nå skal materialet finnes fram. Elevene vil nå bli kjent på bibliotekets forskjellige avdelinger. Kart er laget på forhånd slik at de i utgangspunktet skal finne fram selv. Litteraturformidler og bibliotekar vil være tilstede for å veilede. Materialet skal bli en del av en utstilling hvor deres yrke presenteres via den litteraturen som finnes om dette yrket. Hver yrkesretning kan presenteres på en oppsiktsvekkende måte som vil være inspirerende for både elevene og bibliotekets øvrige brukere. Restaurantfag kan presentere sine bøker på tallerkenene på et fint dekket bord? Yrkesfagretningen kjøretøy presenterer sin utstilling på en motorsykkel og deler av en bil? Datafag presenterer sin utstilling på en oppstilling av gamle datamaskiner? Interiør presenterer sin på en lekker sofa? Det er mange spennende løsninger her. Elevene deltar i en idémyldring sammen med litteraturformidler om hvordan hver utstilling skal presenteres. Dette er klargjort på forhånd slik at tiden på biblioteket brukes til å hente fram selve materialet.
For de som har bestilt lånekort vil disse nå bli utlevert og elevene kan låne med seg materiale hjem. Det er mulig å legge til rette for et pedagogisk opplegg i samarbeid med norsklærer. Det kan for eksempel være en oppgave som tar utgangspunkt i at eleven skal låne med seg en bok, dvd, musikk osv. som har noe med elevens fritidsinteresser å gjøre. Eleven skal skrive en omtale/anmeldelse av det hun eller han har lånt med seg hjem og levere som innlevering i norsk.
Målet er at elevene skal bli kjent på biblioteket, få lånekort og dermed gjøre terskelen lavere for å komme tilbake. Utstillingen og materialet de har frambrakt har i tillegg bidratt til å bevisstgjøre elevgruppen på hva som er nødvendig og tilgjengelig litteratur innenfor det yrket de ønsker å gå inn i i fremtiden. Biblioteket har på sin side fått en utstilling som er til glede for alle brukere av biblioteket og som viser hvor mangslungen og allsidig litteratur om et emne er. Det vil også bidra til å fokusere på sakprosa som tradisjonelt har blitt skjøvet til side til fordel for skjønnlitteraturen. Vi er sikre på at en slik tematisk utstilling vil virke inspirerende også på den vanlige bibliotekbrukeren og dermed også råke den generelle målgruppen for Leseåret 2010. Det er sannsynlig at den bibliotekbrukeren som ”bare” er innom for å sjekke e-mail, stopper opp ved utstillingen og får utvidet sin forståelse og interesse for hva litteratur er.

Etter biblioteket – på skolen (1 skoletime) – Besøk av en representant for yrket som snakker om sine reelle erfaringer med behovet for å kunne lese innenfor sitt yrke. Innenfor restaurantfaget kan det for eksempel være den unge og suksessrike Hai som driver catering og restaurant på Hamar. Valget av foredragsholdere kan gjøres i samarbeid med de forskjellige fagforeningene lokalt. Noen yrkesfagretninger vil her bli slått sammen. Overføringsverdien fra et yrke til et annet når det gjelder viktigheten av å lese er ikke problematisk for elevene å skjønne.
Nå er det opprettet og utdypet kontakt med biblioteket (både på skolen og Hamar bibliotek). Elevene har fått ny innsikt i bibliotekets tjenester og vil forhåpentligvis bruke det for egen lyst og nytte i framtiden.

Oppsummering av prosjektets mål og effekter • Målgruppen har blitt kjent med Hamar bibliotek både på nett og i det virkelige rom.
• Alle i målgruppen har fått lånekort.
• Målgruppen har fått innsikt i den litteraturen som er knyttet opp mot det yrket de har valgt å utdanne seg til. De har fått forståelse for viktigheten av å kunne lese selv om de ”bare” skal mekke bil eller klippe hår. Og også innsikt i at det finnes et mangfold av tekster og inngangsporter til den kunnskapen de trenger å tilegne seg. De har fått kjennskap til medier (lettlest, lydbok, dvd osv.) som kan hjelpe den personen som sliter med lesevansker. Og ikke minst at det fins et bibliotek med bibliotekarer som er der for å formidle denne litteraturen til dem.
• Terskelen er senket for å bruke biblioteket igjen. Når man først har snakket med en bibliotekar én gang er det lettere å gjøre det en gang nummer to.
• Eleven har kanskje blitt sporet til å lese litteratur for egen lyst og utvikling. Som jo igjen øker leselyst- og evne i andre sammenhenger.
• Samarbeidet mellom skolebibliotekene (ved Storhamar skole og Hamar Katedralskole) og Hamar bibliotek er styrket.
• Hamar bibliotek har fått en rekke med spennende utstillinger som er til glede og inspirasjon for alle brukere av biblioteket. Biblioteket har fått presentert det mangfold av materiale som det tilbyr sine brukere, og særlig sakprosa og faglitteratur har fått vist seg fram. Noen av utstillingene vil kanskje også spesielt appellere til menn som vi vet er en gruppe som leser mindre.

Tidsomfang for skolen:
Totalt for den enkelte klasse (gruppe): 8 skoletimer.

Samarbeidspartnere: Hamar bibliotek: Prosjekteier, hovedsøker.
Hedmark fylkesbibliotek – Veiledning og kompetanse, samarbeidspartner.
Storhamar videregående skole og Hamar Katedralskole, skolebibliotekene – samarbeidspartnere.
Fagforeningene lokalt – hjelpe til med å finne foredragsholdere.
Hedmark fylkeskommune, videregående opplæring – samarbeidspartner.

En formell avtale inngås mellom Hamar bibliotek, skolene og Hedmark fylkesbibliotek.

1 kommentar:

  1. Hele prosjektsøknaden finnes også under fanen Om prosjektet - Prosjektsøknad ABM-utvikling.

    SvarSlett